Hướng dẫn sử dụng phần mềm ImageJ cho phân tích kích thước hạt - Grain Size Analysis - ImageJ

Category: Teaching
Published: 24 October 2010
Hits: 13939

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm ImageJ để phân tích tính toán phân bố kích thước hạt (grain size and size distribution).

Nội dung gồm 2 phần: Cách tải phần mềm và các bước thao tác sử dụng phần mềm ImageJ để xử lý ảnh và phân...

 

Học mô phỏng luyện thép đến đúc liên tục tại steeluniversity.org

Category: Teaching
Published: 05 October 2010
Hits: 9643

Bài viết này được lược dịch và bổ sung nội dung từ bài viết "learn how to continuously cast steel on the internet atsteeluniversity.org" của tác giả D.J. Naylor, C. Bernhard, A.M. Green and T. Sjökvist.

Giới thiệu

Hiệ n nay sự quan tâm toàn...

 

MSE 3436 - Micro-structural characterization (ATP k52)

Category: Teaching
Published: 23 August 2010
Hits: 10217

MSE 3436, Fall 2010: for K52 advanced training program - Materials Science and Engineering.

  • Location: D6-301
  • Time: Every Monday, 14h50 - 17h20: 15 weeks: August, 23th - December 3rd, 2010
  • Final Exam: 14h30 at D6-301 on Monday, December 06, 2010.
  • MSE 3436 - Micro-structural...
 

Khoa học và kỹ thuật vật liệu - Materials Science and Engineering in a nutshell

Category: Teaching
Published: 09 April 2010
Hits: 7856

{extranews media="mp3" }/mp3/study/mse-in-a-nutshell.mp3{/extranews}

{extranews media="mp3" }/mp3/study/what-is-mse.mp3{/extranews}

{extranews media="mp3" }/mp3/study/engineering-materials.mp3{/extranews}

Xem chi tiết bài giảng.

 

 

Lời tựa - Microstructural Characterization of Materials, 2nd Edition

Category: Teaching
Published: 13 August 2010
Hits: 8307

Các quyết định logic nhất thường dựa vào các câu trả lời chấp nhận được đối với các câu hỏi rõ ràng, như là cái gì (what), tại sao (why) and như thế nào (how)? Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, câu hỏi phổ biến đầu tiên thường là “vấn đề là gì-what is the problem” hoặc “mục tiêu...

 

The Fourier Transforms and Its Applications

Category: Teaching
Published: 31 March 2010
Hits: 15277
{extranews media="rss" items="5" introitems="0" introimage="0" width="280" height="208" char="0"}http://feeds.feedburner.com/TheFourierTransformsAndItsApplications-Video{/extranews}

{extranews media="rss" items="5" itemfrom="5" introimage="0" width="280" height="208"...
 

Page 3 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: