Academic Earth - New Courses and Lectures : Bài giảng miễn phí từ các trường đại học hàng đầu

Category: Teaching
Published: 15 January 2010
Hits: 6597
{easymedia media="rss" items="40" introitems="0" }http://academicearth.org/academicearth.rss{/easymedia}

Nguồn: academicearth.org

 

Online Courses of Metallurgical and Materials Engineering

Category: Teaching
Published: 16 December 2009
Hits: 6100

Material Science

Prof. S.K. Gupta
Department of Chemical Engineering
IIT Delhi Email: sgupta[at]chemical.iitd.ac.in

{module Materials Science - Basic course}

 

Secondary steelmaking simulation-Vietnamese version

Category: Teaching
Published: 07 December 2009
Hits: 6211

Bản hướng dẫn sử dụng mô phỏng thép được biên dịch sử dụng cho sinh viên năm thứ 5-K50 Kỹ thuật gang thép. Phần mềm sử dụng được nêu chi tiết ở link sau đây!!!

 

Thiêu kết xung điện Plasma SPS - (Spark Plasma Sintering) - Phần I

Category: Teaching
Published: 17 November 2009
Hits: 7291

Kỹ thuật Thiêu Kết Xung Điện Plasma (SPS), là một kỹ thuật tương đối với mới cho phép chuẩn bị mẫu vật liệu có mật độ (tỷ trọng) lý tưởng (full dense) tại nhiệt độ thiêu kết tuơng đối thấp và khoảng thời gian giữ nhiệt (holding time) ngắn hơn (tính theo đơn vị phút) so với các phuơng pháp thiêu...

 

Scientific terminology in MSE

Category: Teaching
Published: 19 October 2009
Hits: 6262
  • Impurities vs. Inclusions
  • xxx

 

Page 5 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: