Hộp xác định khoảng cách

Category: Arduino Published: 18 December 2016
Hits: 1368

Xin chào tất cả mọi người, tôi vừa nhận được một vật từ Amazon và nó còn rất tốt để tái sử dụng, đó là lý do tạhyi sao tôi cố gắng để tạo nên 1 thứ có ích với nó. Trong chỉ dẫn này chúng ta sẽ xem làm thế nào để chúng ta có thể tạo nên được một hộp đo khoảng cách có ích, sử dụng bộ Ardunio UNO, 1 màn hình LCD 16x2 và HC-SR04, nói chung là có thể sử dụng là để đo khoảng cách từ những chướng ngại vật, chẳng hạn như một máy dò mức chất lỏng và hơn thế nữa…

Bước 1: Bạn cần có gì để thực hiện?

Vâng, đầu tiên là bạn không được bỏ cái hộp nhỏ mà bạn được chuyển tới lúc nãy vì bạn sẽ sử dụng nó ở đây, để thực hiện bạn cần có bo mạch Arduino UNO, màn hình LCD 16x2, cảm biến siêu âm HC-SR04. Bạn cần 1 nguồn nuôi 9V và nếu bạn có bất kỳ các nối ổ căm đực nào thì quá tuyệt vời. Ồ, tôi quên mất bộ phận quan trọng nhất là màn hình LCD 16x2 dùng để hiển thị khoảng cách đo được khi có chướng ngại vật trước mặt mũi dò HS-SR04.

Bước 2: chuẩn bị hộp

Lỗ khoan trong hộp của bạn phải vừa với cả màn hình LCD và bộ cảm biến siêu âm như thể hiện trong hình ảnh. Hãy thử để có số đo chính xác để cho kết quả tốt hơn. HC-RS04 của bạn cần được ổn định bên trong hộp, cũng có thể hộp của bạn cần phải có đủ không gian cho tất cả các thành phần khác của Arduino.

Bước 3: lập trình Arduino

 

Đoạn code dưới đây sẽ cấu hình Arduino để nhận tín hiệu từ máy dò cảm biến siêu âm và xuất khoảng cách ra màn hình LCD, bạn chỉ cần thông qua nó trong phần mềm Arduino của bạn và sau đó chuyển nó ra màn hình.

// include the library code:

#include 

#define echoPin 7 // Echo Pin

#define trigPin 8 // Trigger Pin

int maximumRange = 300; // Maximum range needed

int minimumRange = 0; // Minimum range needed

long duration, distance; // Duration used to calculate distance

// initialize the library with the numbers of the interface pins

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

// set up the LCD's number of columns and rows:

lcd.begin(16, 2);

// Print a message to the LCD.

lcd.print("La distance (cm): ");

Serial.begin (9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(LEDPin, OUTPUT); // Use LED indicator (if required)

}

void loop() {

/* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the

distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */ 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

//Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.

distance = duration/58.2;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(distance); 

delay(500); /* wait 500 for the next cycle*/

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" ");

}

Bước 4: Kết nối mạch

Các bộ phận được nối dây như hình ở trên.

Bước 5: Lắp ghép mạch vào hộp

 

Một khi hệ thống dây nối và cấu hình cho Arduino của bạn đã hoàn tất, đặt tất cả các thành phần của bạn một cách cẩn thận bên trong hộp và sắp xếp lại chúng để ổn định bên trong hộp. Tôi đã sử dụng một số băng để sửa giữ cố định chúng...

Bước 6: Kiểm tra độ chính xác của sẩn phẩm

Nguồn: http://www.instructables.com/id/Distance-Measurement-Box/

tuanhluyenkim
Author: Bùi Thị Tú Anh
About: Tu Anh is a senior at Hanoi University Of Science and Technology (HUST), 1 Dai Co Viet road, phone +84 (0)985179402, https://www.facebook.com/buithi.tuanh.7

Donate

Donate using PayPal
Amount: