Hiển thị màn hình LCD 16x2 với Arduino chỉ sử dụng 3 chân

Category: Arduino Published: 19 December 2016
Hits: 3857

 

Để giao tiếp LCD 16x2 chúng ta cần sáu chân digital từ Arduino. Để tiết kiệm chân Arduino và hiển thị dễ dàng, chúng ta sẽ sử dụng thêm IC 74HC595N, là sử dụng thanh ghi dịch. Sử dụng thanh ghi dịch này chúng ta có thể giao tiếp LCD sử dụng 3 chân digital của Arduino.

STEP 1 : Một số linh kiện cần thiết

 • LCD 16x2  
 • Bo mạch Arduino Uno 
 • Thanh ghi dịch IC 74HC595N 
 • Biến trở 1K

STEP 2 : Nguyên lý hoạt động của IC 74HC595N

Thanh ghi dịch IC 74HC595N chấp nhận dữ liệu đầu vào serial và chuyển đổi thành đầu ra song song .Thanh IC ghi dịch này bao gồm 3 chân đầu vào và 8 đầu ra. Bằng cách cập nhật thư viện LiquidCrystal của Arduino tạo ra dữ liệu serial trong chân duy nhất và cung cấp cho nó nhập dữ liệu đầu vào của IC74HC595N và thanh ghi dịch này sẽ chuyển đổi các dữ liệu serial vào đầu ra song song và các dữ liệu song song được cung cấp cho LCD.

IC 74HC595N chứa 3 chân đầu vào:

 • Chândữ liệu: Dữ liệu được gửi trong chế độ serial.
 • Chân xung nhịp: Xung nhịp được chạy trên chân này
 • Chân mạch lật: Chân này được sử dụng để chuyển đổi thanh ghi dịch 8 bit dữ liệu đến đầu ra.

Step 3: Cập nhật thư viện

Để giao tiếp LCD sử dụng 3 chân bạn cần cập nhật thư viện ARDUINO LiquidCrystal. Nó nằm ở vị trí sau:

Local Disk (C) -> Program Files -> Arduino -> thư viện -> LiquidCrystal.

Mở thư mục LiquidCrystal và có một số tập tin bên trong thư mục đó. Cut và dán các tập tin này vào đường dẫn trên. Bởi vì bạn cần phải sử dụng các tập tin này để bạn có được giao diện màn hình LCD sử dụng 6 chân.

Tải về và giải nén thư viện ở dưới . Đây là một cập nhật thư viện Liquid Crystal để sử dụng màn hình LCD với 3 chân. Copy các file trích xuất và dán nó theo đường dẫn sau:

Local Disk (C) -> Program Files -> Arduino -> thư viện -> LiquidCrystal.

Lưu ý: mở thư mục của Liquid Crystal và dán nó.

Bây giờ bạn đã cập nhật Arduino Liquid Crystal thư viện của bạn.

Tải về LiquidCrystal.zip. Hoặc sử dụng chức năng Add Library có sẵn của Arduino.

Step 4: Sơ đồ nối dây

Step 5: Mã code lập trình

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_SR.h>

// Defining LCD and Pins for interfacing.

LiquidCrystal_SR lcd(6, 5, 9); // Pin 6 - Data Enable/ SER, Pin 5 - Clock/SCL, Pin 9 -SCK

void setup(){

lcd.begin(16,2); // Initializing LCD

lcd.home (); // Setting Cursor at Home i.e. 0,0

}

void loop(){

lcd.print("3 Pin LCD"); // Print Something on LCD

delay(2000); // Waiting for a while

lcd.clear(); // Clearing LCD

lcd.print("INSTRUCTABLES");

delay(2000);

lcd.clear();

}

Bước 6: Tải code chương trình Arduino

Tôi gửi kèm file code chương trình Arduino trong 1 file RAR. Tải file xuống, giải nén và mở bằng Arduino IDE.

Tải về: 3 Pin LCD.rar.

Bước 7: Video trình diễn

Nguồn: http://www.instructables.com/id/Interfacing-LCD-With-Arduino-Using-Only-3-Pins/?ALLSTEPS

Thành quả của chúng tôi:

Thiết bị đo và lưu trữ thông tin dùng Arduino, kết hợp:

 1. Nhiệt độ - Max31855K [3 pins]
 2. Khoảng cách - SRF-04/05 (US-100) [2 pins]
 3. Thời gian - DS1302 [3 pins]
 4. LCD 16x2 [3 pins]

Arduino nano V3 có 14 pin digital. Tuy nhiên 2 pin dùng để giao tiếp Serials từ Arduino sang Processing, nên chỉ còn được sử dụng 12 pin. Nếu sử dụng LCD 16x2 dùng 6 pin thì 3 cái trên còn cần đến 8 pin, như vậy thiếu mất 2 pin. Bằng cách sử dụng thanh ghi dịch 74HC595, chúng ta chỉ cần 11 chân thôi. Như vậy, vẫn còn dư 1 pin để điều khiển còi chíp.

thongbk
Author: Nguyễn Hữu Thông
About: Wake up

Donate

Donate using PayPal
Amount: